Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení rekvalifikačného kurzu, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Objednávky kurzu

Táto verzia zmluvných podmienok bola vydaná dňa 25.01.2022.

Dňom odoslania Objednávky kurzu klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Gastro Academy s.r.o., Kúpeľná 1107/2, 900 31 Stupava, IČO: 53 141 814 (ďalej “Gastro Academy” alebo "my"), ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Objednávky kurzu. Táto Objednávka kurzu je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Gastro Academy www.gastroacademy.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Gastro Academy s.r.o., Kúpeľná 1107/2, 900 31 Stupava, IČO: 53 141 814 (ďalej “Gastro Academy”) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“ alebo "Vy") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Rekvalifikačný kurz, Vydanie Osvedčenia

Rekvalifikačný kurz, uvedený v Objednávke kurzu je organizovaný Gastro Academy (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Objednávke kurzu. Gastro Academy sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť Gastro Academy cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Objednávke kurzu. Individuálny kurz organizovaný pre jedného klienta začína dňom sprístupnenia resp. odoslania študijných materiálov klientovi. Gastro Academy sa v prípade, že kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaväzuje vydať klientovi po zaplatení celej ceny a riadnom absolvovaní kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu. V prípade, že klient nastupuje na kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR klient týmto čestne prehlasuje, že má ukončené minimálne základné vzdelanie a na požiadanie poskytne klient Gastro Academy kópiu alebo scan dokladov o svojom ukončenom vzdelaní.

Cena kurzu a jej splatnosť

Cena uvedená v Objednávke kurzu je konečná, Gastro Academy je platcom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne Gastro Academy dňom odoslania Objednávky kurzu klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania Objednávky kurzu, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra za kurz môže byť vystavená aj elektronicky a bude sprístupnená na stiahnutie v zákazníckej zóne klienta, prípadne zaslaná na e-mailovú adresu klienta uvedenú v Objednávke kurzu.

Online kurzy a pravidlá účasti na kurze

Klient sa zaväzuje, že neposkytne tretej osobe alebo nezverejní svoje prístupové údaje do zákazníckej zóny Gastro Academy, prístupové údaje do online učebne (najmä číslo učebne a passcode), prístup k online testom alebo učebným materiálom Gastro Academy. Klient nesmie bez písomného súhlasu Gastro Academy nahrávať si obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam kurzu, lektorov, učebných materiálov, prezentácií, iných účastníkov kurzu, alebo akýchkoľvek dôverných dokumentov alebo informácií na odbornej praxi a to ani pre súkromné účely. Učebné materiály a prezentácie sú autorským dielom Gastro Academy a bez písomného súhlasu ich klient nemôže šíriť alebo vyhotovovať rozmnoženiny, predávať ich alebo inou formou prevádzať, prenajímať alebo inak zverejňovať. Klient v učebni alebo počas online vyučovania je povinný dodržiavať dress code SMART CASUAL, pričom klient oblečením alebo svojim prejavom nesmie propagovať akýkoľvek druh verejne neprimeraného správania.

Storno poplatky

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme pre Vám pred začiatkom Vášho kurzu zabezpečili všetko potrebné a poskytli Vám čo najlepší servis. Pred samotným začiatkom kurzu musíme zmluvne zabezpečiť lektora a pripraviť všetky potrebné materiály k Vášmu kurzu, zabezpečiť miestnosť, v ktorej bude Váš kurz prebiehať. Vaša prípadná neúčasť na kurze môže ovplyvniť aj ďalších klientov, ktorí sú na Váš kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti klienta na kurze z dôvodu, ktorý nezavinila Gastro Academy storno poplatky nasledovné:

  • 15 a viac dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 10 % z ceny kurzu
  • 6 až 14 dní pred začiatkom Vášho kurzu je storno poplatok 50 % z ceny kurzu
  • 5 a menej dní pred začiatkom kurzu, v deň začatia kurzu alebo v priebehu kurzu je storno poplatok 100 % z ceny kurzu.

V prípade, že nám vopred oznámite Vašu neúčasť na kurze, budeme sa snažiť poskytnúť Vám náhradné riešenie - napr. možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia.

V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, Vám, samozrejme, vrátime Vašu platbu v plnej výške, prípadne Vám ponúkneme možnosť za rovnakých podmienok absolvovať kurz v najbližšom náhradnom termíne.

Gastro Academy si vyhradzuje právo zrušiť klientovi Objednávku kurzu, v takom prípade vráti klientovi uhradenú cenu za kurz v plnej výške.

Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club alebo prostredníctvom služieb G Pay a Apple Pay. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Údaje o použitej platobnej karte nie sú pre Gastro Academy dostupné, klient ich zadáva priamo do virtuálneho POS terminálu Tatra banky. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a dátum exspirácie) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné riadiť sa inštrukciami web stránky - najmä dokončiť proces platby, nezatvárať predčasne okno prehliadača a neobnovovať stránku.

Odborná prax na pracovisku

V prípade, že klient nastupuje na kurz v oblasti gastronómie (napr. kurz Cukrár, Kuchár, Pekár, Čašník) a zároveň je kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasťou kurzu je aj odborná prax, klient absolvuje odbornú prax v rozsahu, ktorý je daný akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre absolvovanie odbornej praxe nastúpi klient na pracovisko, ktoré po konzultácii s klientom zabezpečí Gastro Academy, pričom je povinný vykonávať prácu, ktorú mu pridelí subjekt, ktorému pracovisko patrí (ďalej len „zodpovedný pracovník“). V prípade, že klient požaduje absolvovať odbornú prax v prevádzke, ktorú si sám zabezpečí, je klient pred nástupom na odbornú prax povinný splniť podmienky uvedené na podstránke https://www.gastroacademy.sk/zodpovedny-pracovnik-na-praxi a to najmä zaslanie dokladov o vzdelaní, podpísaného životopisu a potvrdenia o dĺžke praxe zodpovedného pracovníka. V prípade, ak sa počas výkonu odbornej praxe klient dopustí konania, pre ktoré ho zodpovedný pracovník vylúči z odbornej praxe, alebo ktoré bude zodpovedný pracovník považovať za porušenie pracovnej disciplíny, má Gastro Academy voči klientovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 % ceny kurzu a právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade takého odstúpenia od zmluvy, nemá klient právo na absolvovanie kurzu a to ani v náhradnom termíne a nemá právo na vrátenie už zaplatenej ceny. V prípade, ak v súvislosti s konaním klienta na pracovisku vznikne Gastro Academy škoda prevyšujúca zmluvnú pokutu, má Gastro Academy právo voči klientovi na jej náhradu v celom rozsahu. Klient sa týmto zaväzuje, že nahradí škodu, ktorá vznikne zodpovednému pracovníkovi v súvislosti s konaním klienta. Klient je uzrozumený s tým, že odbornú prax vykonáva bezodplatne a je povinný sa jej zúčastniť podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka. V prípade potreby zdravotného preukazu, je klient povinný si tento zabezpečiť pred nástupom na odbornú prax. Klient je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak ako o tom bude poučený zodpovedným pracovníkom. Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne zodpovednému pracovníkovi alebo Gastro Academy. Klient nesmie bez písomného súhlasu Gastro Academy na pracovisku vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam kurzu, priestorov, prezentácií, interných dokumentov, receptúr, iných účastníkov kurzu alebo zamestnancov na pracovisku. Klient je uzrozumený s tým, že dĺžka trvania kurzu nemôže prekročiť dobu 6 mesiacov. V prípade, že z dôvodu, ktorý nezavinila Gastro Academy dĺžka trvania kurzu prekročí 6 mesiacov Gastro Academy nie je povinná vydať klientovi Osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo klientovi vrátiť už zaplatenú časť ceny.

BOZP a zdravotný stav klienta

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Gastro Academy akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze Gastro Academy. 

Klient súhlasí s tým, že kurz absolvuje podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka Gastro Academy, lektora alebo inej osoby poverenej Gastro Academy. Klient sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie Klienta alebo ostatných Klientov Gastro Academy na kurze. Klient pred nástupom na kurz informuje Gastro Academy o akýchkoľvek zmenách alebo obmedzeniach v rámci svojho zdravotného stavu a v takom prípade si tiež vyžiada súhlas od svojho lekára k absolvovaniu kurzu organizovaného Gastro Academy. Klient odoslaním Objednávky kurzu prehlasuje, že jeho zdravotný stav nevylučuje absolvovanie kurzu a neohrozuje ani zdravotný stav ďalších Klientov v kurze.

Zodpovedný pracovník, lektor alebo iná osoba poverená Gastro Academy má právo vylúčiť Klienta z kurzu ak poruší niektorú z týchto povinností.

Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne Gastro Academy.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky kurzu vyplnenej klientom na internetovej stránke www.gastroacademy.sk. Odoslaním Objednávky kurzu klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.